4

4

West Coast Motors subsidiary Scotline Coaches is operating this tri-axle Mercedes-Benz Tourismo on Trafalgar tour work. RICHARD WALTER